Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Płatności online

W naszym sklepie bezpieczne płatności online realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24. Kliknij w poniższe logo, aby poznać udostępnione w tym systemie kanały płatności. Pragniemy zwrócić uwagę, że nasz sklep nie obsługuje oferowanych przez Przelewy24 płatności kartami kredytowymi oraz płatności za pośrednictwem takich systemów, jak PayPal czy Moneybookers (Skrill).

Bezpieczne płatności online

Regulamin

1.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
  1.6. NEWSLETTER – Usługa elektroniczna polegająca na okresowym przesyłaniu na adres e-mail podany przez Klienta wiadomości o charakterze informacyjnym, jak również informacji handlowych Sprzedawcy.
  1.7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
  1.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej dostępny pod adresem: www.sklep.zycie-uniwersalne.org.pl.
  1.11. SPRZEDAWCA – Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego,
ul. Marymoncka 81/1, 01-802 Warszawa,
KRS: 0000022605, NIP: 611-17-93-780, REGON: 012090809,
E-mail: sklep@zycie-uniwersalne.org.pl,
Adres strony internetowej: www.zycie-uniwersalne.org.pl,
  1.12. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
  1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  1.15. USŁUGODAWCA – usługodawcą jest Sprzedawca.
  1.16 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta potwierdzające przyjęcie oferty Sprzedawcy, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
  2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
  2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
  2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego
ul. Marymoncka 81/1, 01-802 Warszawa
KRS: 0000022605, NIP: 611-17-93-780, REGON: 012090809
E-mail: biuro
Adres strony internetowej: www.zycie-uniwersalne.org.pl

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
  2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
    2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
    2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;
    2.5.3. Newsletter;
    2.5.4. Udostępnianie do pobrania bezpłatnych eBooków.
  2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
    2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej;
    2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
    2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java-Script i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3.

ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
  3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
    3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
      3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail oraz Hasła.
      3.3.1.2. Przed wysłaniem pierwszego Zamówienia Klient uzupełnia podane podczas Rejestracji dane o swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym).
    3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodania Produktu do koszyka).
    3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie wpisania się Klienta na listę subskrybentów tej usługi. Czynności tej dokonuje się przez podanie w formularzu znajdującym się na stronie głównej Sklepu (box z opisem „Newsletter”) adresu e-mail i kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
    3.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu do pobrania bezpłatnych eBooków i prezentacji multimedialnych zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (kliknięcie w link inicjujący proces pobierania pliku).
  3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
  3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą rezygnacji Klienta ze składania Zamówienia.
  3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu do pobrania bezpłatnych eBooków i prezentacji multimedialnych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia się procesu pobierania albo z chwilą rezygnacji Klienta z pobierania.
  3.7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
    3.7.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
    3.7.2. Klient, który wpisał się na listę subskrybentów Usługi elektronicznej Newsletter, może wypowiedzieć umowę o świadczenie tej usługi ze skutkiem natychmiastowym poprzez samodzielne wypisanie się z tej listy. Czynności tej dokonuje się przez wpisanie w formularzu znajdującym się na stronie głównej Sklepu (box z opisem „Newsletter”) adresu e-mail podanego podczas wpisywania się na listę subskrybentów i kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
    3.7.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
    3.7.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
    3.7.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  4.1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią ofertę Sprzedawcy, a zatem oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
  4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego to cena netto podana w złotych polskich (Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług). Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy. Informacje o kosztach dostawy podane są w pkt. 5.4 Regulaminu.
  4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca dla Sprzedawcy od chwili dodania przez Klienta Produktu do koszyka (dodanie Produktu do koszyka stanowi automatycznie potwierdzenie otrzymania oferty Sprzedawcy) i nie ulegnie zmianie do momentu złożenia przez Klienta Zamówienia, pod warunkiem że Zamówienie zostanie złożone bez nieuzasadnionego opóźnienia. Zaprzestanie składania Zamówienia (zamknięcie okna przeglądarki) powoduje, że Sprzedawca przestaje być związany ofertą.
  4.4. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia (pkt 4.6 Regulaminu) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych i korygowania ewentualnych błędów (w tym celu powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). Ostatecznej weryfikacji poprawności wprowadzonych danych, które po złożeniu Zamówienia staną się postanowieniami Umowy sprzedaży, Klient dokonuje na stronie formularza zawierającej podsumowanie Zamówienia. Strona ta umożliwia powrót do wcześniejszych etapów składania Zamówienia, na których można dokonać korekty wprowadzonych danych.
  4.5. Do momentu złożenia Zamówienia Klient ma prawo do rezygnacji ze składania Zamówienia (pkt 3.5 Regulaminu).
  4.6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane Klientowi w formularzu komunikaty i informacje.
    4.6.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
  4.7. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Przycisk „Złóż zamówienie” znajduje się na ostatniej stronie formularza zawierającej podsumowanie Zamówienia. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” Zamówienie Klienta zostaje zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Sklepu, a Klientowi wyświetlony zostaje komunikat potwierdzający otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. W tym momencie następuje pomiędzy Stronami zawarcie Umowy sprzedaży (prawnie wiążącej czynności prawnej).
  4.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi fakt złożenia przez niego Zamówienia i jego zawartość, co następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

5.

DOSTAWA

  5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
  5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poczty.
  5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.4. Koszt dostawy zostanie wyraźnie wskazany podczas procesu składania Zamówienia. Oprócz tego informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego pod linkiem „Sposoby i koszty dostawy” (www.sklep.zycie-uniwersalne.org.pl/Sposoby-i-koszty-dostawy). Koszt dostawy Zamówienia, w którym łączna cena Produktów jest niższa od 150 zł, ponosi Klient, w innym przypadku Sprzedawca.
  5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.

PŁATNOŚĆ

  6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    6.1.1. Gotówką, przy odbiorze przesyłki pobraniowej;
    6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie internetowej Sklepu oraz w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
    6.1.3. Szybkim przelewem – bezpieczna i szybka płatność online za pośrednictwem serwisu „Przelewy24”.
  6.2. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Produkt przed jego dostarczeniem lub przy jego odbiorze. W wypadku wybrania sposobu płatności innego niż płatność gotówką przy odbiorze przesyłki pobraniowej Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
  6.3. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w części lub w całości.

7.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Życie Uniwersalne, skr. poczt. 550, 58-506 Jelenia Góra 8, lub na adres poczty elektronicznej: sklep@zycie-uniwersalne.org.pl.
  7.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się, w przypadku Umowy sprzedaży, od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej, od dnia jej zawarcia.
  7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
  7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.

8.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
    8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
    8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Życie Uniwersalne, skr. poczt. 550, 58-506 Jelenia Góra 8, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zycie-uniwersalne.org.pl.
    8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
    8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres: Życie Uniwersalne, skr. poczt. 550, 58-506 Jelenia Góra 8, lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zycie-uniwersalne.org.pl.
    8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
    8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów   z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  9.3. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny, którymi mogą być w szczególności zmiany w obowiązujących przepisach, zmiany w świadczonych usługach lub świadczonych usług, aktualizacja danych teleadresowych i innych danych dotyczących Sprzedawcy/Usługodawcy. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów wynikających z zawartych Umów sprzedaży. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
  9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.sklep.zycie-uniwersalne.org.pl/Regulamin oraz jest dostarczany Klientowi nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są pod adresem: www.sklep.zycie-uniwersalne.org.pl/Poprzednie-regulaminy.
  9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) przesłanie wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie Zamówienia (pkt 4.6 Regulaminu) oraz (4) dołączenie do przesyłki rachunku zawierającego specyfikację Zamówienia.
  9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
  9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
         
         
Pobierz Regulamin w postaci pliku PDF

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:b73b2a50d1c8bb90e8dbe92ec547f2be#0}
Sklep internetowy Shoper.pl